|     Kontakty     |     Hlavní strana     |     Napište nám

Archiv aktualit

Stránky: 1|2


Harmonizované normy duben 2014

V Úředním věstníku EU byly v dubnu zveřejněny:
- přechodné jednotné symboly pro účely provádění nařízení Komise (EU) č. 932/2012, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign bubnových sušiček pro domácnost (2014/C 121/03);
- názvy dokumentů a odkazů na dokumenty týkající se prozatímních metod měření k provádění nařízení (EU) č. 617/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign počítačů a počítačových serverů (2014/C 110/05);
- názvy a odkazy harmonizovaných norem v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/16/ES ze dne 29. června 1995 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výtahů (2014/C 110/04);
- názvy a odkazy harmonizovaných norem v rámci provádění směrnice Rady 89/686/EHS ze dne 21. prosince 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků (2014/C 110/03);
- názvy a odkazy harmonizovaných norem v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES;
- názvy a odkazy harmonizovaných norem v rámci provádění nařízení Komise (EU) č. 206/2012 ze dne 6. března 2012, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign klimatizátorů vzduchu a komfortních ventilátorů, a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 626/2011 ze dne 4. května 2011, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích klimatizátorů vzduchu (2014/C 110/01);
-Oprava sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (2014/C 133/03).

Novela zákona č. 505/1990 o metrologii

Až do 4.6.2014 je nyní v připomínkovém řízení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů. Základním cílem předkládaného návrhu je reakce na potřeby praxe a odstranění vývojově překonaných požadavků. Jedná se o změny technického charakteru a zpřesňování určitých ustanovení s ohledem na aplikační praxi. Podstata právní úpravy v oblasti metrologie se nezmění. Dokumenty lze nalézt na adrese: http://www.komora.cz/pro-podnikani/legislativa-a-normy/pripominkovani-legislativy/nove-materialy-k-pripominkam/57-14-novela-zakona-o-metrologii-t-28-5-2014.aspx

Blue Guide

Nově byla zveřejněna "Příručka o implementaci EU pravidel na výrobky - 2014" (Blue guide) (v anglickém znění viz http://www.unmz.cz/files/zkušebnictví/Blue-Guide-20140401-en.pdf). Jedná se o příručku pro zavádění směrnic založených na novém a globálním přístupu.


"Omnibus"

Dne 29.3.2014 bylo uveřejněno v Úředním věstníku EU 8 směrnic Nového přístupu přepracovaných podle principů uvedených v Rozhodnutí č. 768/2008/ES obecné zásady pro vypracování právních předpisů Společenství harmonizujících podmínky uvádění výrobků na trh. Jedná se o následující směrnice:
• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/28/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání výbušnin pro civilní použití na trh a dozoru nad nimi (přepracované znění);
• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/29/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání jednoduchých tlakových nádob na trh;
• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility (přepracované znění);
• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/31/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání vah s neautomatickou činností na trh;
• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/32/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání měřidel na trh (přepracované znění);
• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/33/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se výtahů a bezpečnostních komponent pro výtahy;
• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/34/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (přepracované znění);
• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh.
Naleznete je na adrese http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=OJ:L:2014:096:TOC

Harmonizované normy březen 2014

V Úředním věstníku EU byly v březnu zveřejněny názvy a odkazy harmonizovaných norem v rámci provádění:
- směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES ze dne 23. března 1994 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (2014/C 076/04);
- směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/25/ES ze dne 16. června 1994 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se rekreačních plavidel (2014/C 076/03).

Materiály a předměty z plastů určené pro styk s potravinami

V Úředním věstníku EU (OJ EU L 62, 4.3.2014) bylo uveřejněno nařízení Komise (EU) č. 202/2014 ze dne 3. března 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. Materiály a předměty z plastů, které byly v souladu s právními předpisy uvedeny na trh před 24. březnem 2014 a které nesplňují požadavky tohoto nařízení mohou být uváděny na trh do 24. března 2015. Tyto materiály a předměty z plastů mohou po tomto datu zůstat na trhu až do vyčerpání zásob. Více na adrese http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_062_R_0013_01&from=CS

Uvádění stavebních výrobků na trh

V Úředním věstníku EU (OJ L 52, 21.2.2014) bylo uveřejněno Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 157/2014 ze dne 30. října 2013 o podmínkách týkajících se zpřístupňování prohlášení o vlastnostech stavebních výrobků na internetové stránce, které upřesňuje ustanovení čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) č. 305/2011 ukládající výrobcům stavebních výrobků povinnost vypracovat prohlášení o vlastnostech, pokud je uváděn na trh stavební výrobek, na který se vztahuje harmonizovaná norma nebo který je souladu s evropským technickým posouzením, které pro něj bylo vydáno. Více na adrese http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:052:0001:0002:CS:PDF

Výjimka pro použití olova

Dne 18.12.2012 vyšla v Úředním věstníku EU směrnice Komise 2012/50/EU v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice EP a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova. Platnost předpisu do 21. 7. 2016.

Stránky: 1|2

SGP-STANDARD, třída Tomáše Bati 299, 763 02 Zlín       |       E-mail: ldrulakova@itczlin.cz       |       Telefon: +420 572 779 931

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám můžeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více o cookies SOUHLASÍM