|     Kontakty     |     Hlavní strana     |     Napište nám

Smlouva

Zrychlující se dynamika trhů vyžaduje úplné a spolehlivé informace potřebné pro uvádění výrobků na trh v zemích EU a pro zabránění vzniku technických překážek obchodu ve všech fázích výroby výrobku až po jeho konečnou likvidaci po ukončení životnosti.
Získávání potřebných kvalitních informací a zejména jejich efektivní zpracovávání a vyhodnocování je drahé, a proto se organizace, které důležitost informací nepodceňují, k tomuto účelu sdružují.

Z těchto důvodů se smluvní strany, vedeny snahou o:

 • optimalizaci finančních prostředků vynakládaných na standardizační činnost;
 • využívání poznatků z mezinárodní normalizace ISO, evropské normalizace CEN a aktivní působení v příslušných pracovních skupinách ISO a CEN;
 • vybudování moderního informačního střediska s efektivním způsobem zpracovávání a předávání standardizačních informací smluvním stranám;
 • zvyšování technické úrovně výrobků a potřebné technické dokumentace formou harmonizace s požadavky Směrnic Evropské unie, norem EN (zejména harmonizovaných) a mezinárodních norem ISO;
 • zvyšování konkurenceschopnosti svých výrobků a služeb;

rozhodly sjednotit své úsilí a vytvořit k tomuto účelu podle § 829 až § 841 Občanského zákoníku (č. 40/1964 Sb.) Sdružení bez právní subjektivity. Vztahy vzniklé na základě této Smlouvy o sdružení se řídí právními předpisy ČR.

I. Základní ustanovení

 1. Název Sdružení zní:
  Sdružení technické normalizace gumárenského a plastikářského průmyslu (zkratka SGP-STANDARD)


  Anglický překlad názvu, používaný ve styku se zahraničními partnery, zní:
  Rubber and Plastic Industry Standard Association
  (zkratka RPISA-STANDARD)

  Dále jen Sdružení.
 2. Sdružení je seskupením tuzemských i zahraničních právnických subjektů působících ve sféře vývoje, výroby, obchodu a užití výrobků.
 3. Sdružení není právnickou osobou. Správcem Sdružení (dále jen Správce) podle této Smlouvy byl ustaven Institut pro testování a certifikaci, a.s., tř. T. Bati 299, 764 21 Zlín - Louky, IČ 47910381, DIČ CZ47910381. Správce je organizací s řádným členstvím se všemi právy a povinnostmi jako jiné členské organizace, včetně povinnosti platit poplatky za služby v souladu s bodem 6.2.
 4. Řádný výkon odborných činností a vedení hospodářské agendy zabezpečuje výkonný sekretariát. Funkcí výkonného sekretariátu podle této Smlouvy bylo pověřeno pracoviště normalizace a sekretariátu SGP-STANDARD v Institutu pro testování a certifikaci, a.s.
 5. Sdružení vytváří v případě potřeby sekce, které sestávají z členských organizací stejného odborného zaměření.

II. Základní účel a poslání Sdružení

 1. Základním účelem a posláním je:
  • vytvářet podmínky pro harmonizaci technické standardizační dokumentace používané v členských organizacích s požadavky norem ISO, EN a Směrnic ES/EU, trvale ji aktualizovat a udržovat na odpovídající úrovni, průběžně zabezpečovat a zpracovávat potřebné informace a zkvalitňovat informační toky mezi členskými organizacemi;
  • systematickou informační a standardizační činností odstraňovat technické překážky obchodu, vytvářet podmínky pro snadnější zavádění systémů jakosti a zabezpečení ochrany zdraví lidí a životního prostředí při výrobě i aplikaci výrobku;
  • provozovat moderní informační středisko s efektivním způsobem zpracovávání a předávání informací členským organizacím.
 2. K naplnění tohoto poslání Sdružení zejména:
  • vydává normy s písmennou značkou SGP, které stanovují zkušební postupy a požadavky vztahující se k výrobkům, technickým a technicko-organizačním činnostem, pokud je to účelné zejména z hlediska jakosti výrobků, vyráběných nebo používaných v rámci gumárenského a plastikářského průmyslu, bezpečnosti práce a technických zařízení a dalších zájmů členských organizací SGP-STANDARD. Způsob zpracování norem SGP, jejich obsah a způsob úhrady nákladů na řešení je stanoven ve Statutu norem SGP, který byl schválen na 5. plenárním zasedání Rady SGP-STANDARD;
  • spolupracuje s předními odborníky příslušných technických normalizačních komisí při ČNI;
  • podporuje aktivní spolupráci s příslušnými pracovními skupinami ISO a CEN;
  • vytváří podmínky pro sdružený nákup potřebných informačních systémů, databází, katalogů, normalizačních dokumentů, předpisů, jejich evidenci a archivaci;
  • zpracovává pro potřeby členských organizací studie, rešerše, v případě potřeby vytváří vlastní databáze a vydává vlastní informační materiály;
  • členským organizacím poskytuje konzultace k normalizační problematice telefonní, písemnou i elektronickou formou a podle potřeb členských organizací provádí ověřování platnosti zahraničních norem;
  • pořádá odborné semináře podle potřeb členských organizací;
  • spolupracuje s obdobnými sdruženími, informačními a normalizačními středisky na národní a mezinárodní úrovni.

III. Členové Sdružení

 1. Členy Sdružení se mohou stát všechny organizace, které podpisem na Podpisovém listu Smlouvy potvrdily souhlas s touto Smlouvou a se Statutem Sdružení.
 2. Každá z členských organizací je povinna vyvíjet činnost vedoucí k dosažení účelu a poslání Sdružení a zdržet se jakékoliv činnosti, která by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení tohoto účelu a poslání.
 3. Organizace se podílejí na činnosti Sdružení formou:
  • řádného člena;
  • přidruženého člena.
  Práva a povinnosti vyplývající z typu členství jsou uvedeny ve Statutu Sdružení.
 4. Podmínky odstoupení od Smlouvy jsou uvedeny ve Statutu.
 5. Jestliže zanikne organizace (právnická osoba), která je členem Sdružení podle této Smlouvy, zanikne k datu jejího zániku i její členství ve Sdružení, pokud její práva a závazky nepřejdou na jejího právního nástupce.

IV. Orgány Sdružení

 1. a) Rada Sdružení;
  b) Revizní skupina Sdružení;
  c) Výkonný sekretariát Sdružení.

V. Rozsah činnosti a pravomoci orgánů Sdružení

 1. Rada Sdružení
  1. Nejvyšším orgánem Sdružení je Rada, složená ze zplnomocněných zástupců členských organizací všech typů členství (dále jen Rada). Zástupcem Správce v Radě je vedoucí výkonného sekretariátu.
  2. V čele Rady je na dané funkční období volený předseda a místopředseda. Způsob volby představitelů Rady je uveden ve Statutu Sdružení.
  3. Rada vyjadřuje společnou vůli členských organizací při uskutečňování záměrů uvedených v preambuli této Smlouvy a strategicky stanovuje konkrétní úkoly Sdružení pro dané období v souladu s cíli stanovenými v části II.
   Rada zejména:
   • Rada zejména:
   • volí a odvolává předsedu;
   • ustanovuje na návrh předsedy Rady Revizní skupinu Sdružení;
   • rozhoduje o znění Smlouvy o Sdružení;
   • schvaluje Statut Sdružení;
   • sestavuje a schvaluje plán činnosti pro dané časové období;
   • rozhoduje o případném kolektivním členství Sdružení v jiných integračních seskupeních;
   • rozhoduje o zřízení sekcí a odborných pracovních skupin;
   • projednává zprávu Revizní skupiny Sdružení;
   • projednává a schvaluje návrh rozpočtu a účetní uzávěrku;
   • rozhoduje o způsobu vypořádání rozpočtového přebytku;
   • rozhoduje o vyloučení člena Sdružení;
   • rozhoduje o zániku Sdružení.
  4. Rada se schází podle potřeby, nejméně dvakrát v kalendářním roce. Postup svolávání Rady, způsob vedení zasedání a schvalování závazných materiálů je uveden ve Statutu Sdružení.
  5. Správce je oprávněn předkládat Radě jako každý jiný člen návrhy a připomínky k plánu činnosti, rozpočtu, ročním výsledkům hospodaření a další spolupráci. Tato doporučení jsou nezávazná a nabývají platnosti teprve po projednání a schválení Radou.
 2. Revizní skupina Sdružení
  1. Revizní skupina Sdružení (dále jen Revizní skupina) se skládá z předsedy a dvou členů ustanovených do funkce Radou na návrh předsedy Sdružení. Předsedou Revizní skupiny může být člen Rady. Členy Revizní skupiny jsou pracovníci z členských organizací Sdružení s odpovídajícími ekonomickými znalostmi. Nemohou jimi být zplnomocnění zástupci Rady, pracovníci sekretariátu a pracovníci, kteří se přímo podílejí na hospodaření Sdružení.
  2. Prostřednictvím Revizní skupiny je kontrolováno hospodaření s finančními prostředky Sdružení vedenými na účelovém účtu Správce. Správce vytvoří Revizní skupině podmínky pro provádění kontroly správnosti účetních operací vedených na samostatném účtu a dokladů vztahujících se k těmto operacím.
  3. Revizní skupina předkládá na zasedáních Rady zprávu o hospodaření.
 3. Výkonný sekretariát Sdružení
  1. Výkonný sekretariát Sdružení (dále jen Sekretariát) zabezpečuje odborné a správní činnosti vyplývající z této Smlouvy a Statutu a konkretizované v plánech pro dané časové období i další úkoly dané usnesením Rady. V čele Sekretariátu je vedoucí ustanovená do funkce Správcem po dohodě s předsedou Rady Sdružení.
  2. Sekretariát vystupuje při výkonu své činnosti pod názvem:
   Sdružení technické normalizace gumárenského a plastikářského průmyslu - Sekretariát
   (zkratka Sekretariát SGP-STANDARD)

   Anglický překlad názvu, používaný ve styku se zahraničními partnery, zní:
   Rubber and Plastic Industry Standard Association - Secretariat
   (zkratka Secretariat RPISA-STANDARD)
  3. Plnění schváleného plánu v jednotlivých sekcích zabezpečují vedoucí sekcí, kteří jsou členy Sekretariátu.
  4. Personální obsazení Sekretariátu je v pravomoci vedoucí Sekretariátu. Subjektem práv a závazků z pracovně právních vztahů pracovníků výkonného sekretariátu je Správce.
  5. Další rozsah činností Sekretariátu upravuje Statut Sdružení.

VI. Zásady hospodaření Sdružení

 1. Rozpočet Sdružení je účelově zahrnut do hospodářského plánu Správce.
 2. Platby za služby SGP-STANDARD mohou být provedeny:
  a) jednorázově v průběhu měsíce ledna dopředu na celý kalendářní rok. Platba je uskutečněna na základě smlouvy SGP-STANDARD a zálohové faktury. Daňový doklad bude Správcem SGP-STANDARD vystaven na základě přijaté platby a datum uskutečnění zdanitelného plnění bude totožné s datem přijetí platby na účet. Pokud nebude zálohová faktura zaplacena do 31.1. daného roku, budou platby za služby provedeny v souladu s bodem
  b) platby za služby budou provedeny na základě vystaveného daňového dokladu, který bude vystaven vždy k poslednímu dni v měsíci a zaslán členské organizaci Správcem SGP-STANDARD.
  Pro rozpočtové období 1 rok byla Radou stanovena následující výše plateb za poskytnuté služby:

  Typ členství
  Platba (v tis. Kč)
  řádný 50
  přidružený bezplatné

  Rozsah poskytovaných činností pro jednotlivé typy členství je uveden v § 2 Statutu, věcná náplň je stanovována na zasedání sekcí a Rady v plánu činnosti pro dané rozpočtové období.
 3. Platby za služby uvedené v bodě 6.2 této Smlouvy poukazují členské organizace na samostatný účet Správce, číslo účtu je 10006-12903-661/0100. Správce může z tohoto účtu zálohově hradit náklady na činnost výkonného sekretariátu ve výši 75 % předpokládaných měsíčních nákladů, vyplývajících z nákladů schválených na plenárním zasedání Rady pro dané rozpočtové období.
 4. Výstupy věcné náplně činnosti, která byla stanovena Radou pro dané období, se členským organizacím poskytují v souladu s typem členství bez ohledu na zvolenou sekci. Členským organizacím s přidruženým typem členství a nečlenům SGP-STANDARD se tyto služby poskytují za smluvní ceny stanovené Radou. Takto získané prostředky jsou tržbami Sdružení.
 5. V případě prodlení s platbou za služby budou členské organizací vyúčtovány úroky z prodlení ve výši 0,025 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
 6. Rozpočtový přebytek je tvořen částkou, o kterou tržby podle bodů 6.2 a 6.4 převyšují náklady vynaložené na plnění úkolů Sdružení. O způsobu vypořádání rozpočtového přebytku rozhoduje Rada na základě roční uzávěrky hospodaření Sdružení.
 7. Rozpočtový přebytek lze:
  a) ponechat ve Sdružení k financování jeho činnosti v následujícím období;
  b) použít k jiným účelům, souvisejícím s činností Sdružení;
  c) rozdělit mezi účastníky dohodnutým dílem.
 8. Finanční plán na dané rozpočtové období musí být Radou stanoven a korigován tak, aby nemohl vzniknout rozpočtový schodek.
 9. Běžné hospodaření Sdružení se řídí obecně platnými právními předpisy a usneseními Rady, které musí být v souladu s platnými právními předpisy. Za vedení evidence hospodaření Sdružení, dodržování stanoveného rozpočtu a plnění odvodových povinností odpovídá Správce.

VII. Odborná spolupráce a odborné pracovní skupiny

 1. Při řešení specifických odborných problematik spolupracuje sekretariát s technickými normalizačními komisemi, případně může Rada zřídit dočasně či trvale vlastní pracovní skupiny.
 2. Způsob práce a složení pracovních skupin upravuje Statut Sdružení.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Tato Smlouva o Sdružení byla schválena dne 26.10.2005 na 26. plenárním zasedání Rady SGP-STANDARD a nabývá účinnosti dnem 1.1.2006. Nahrazuje Smlouvu o SGP-STANDARD ze dne 26.11.2003. Tato Smlouva o Sdružení se uzavírá na dobu neurčitou.
 2. Rada zmocňuje Správce k tomu, aby v případě zájmu další organizace o vstup do Sdružení uzavřel jménem všech členských organizací Sdružení se žadatelem Smlouvu na dobu neurčitou a jeho potvrzený "Podpisový list Smlouvy o Sdružení" přiřadil k Podpisovým listům ostatních členských organizací.
 3. V případě zániku Sdružení se provede jeho likvidace. Každý člen Sdružení má právo na alikvotní podíl ze zůstatku likvidace podle výše uhrazených plateb za dobu trvání Sdružení tj. od 13.1.1993.
 4. Prvopis Smlouvy je uložen v sekretariátu Sdružení. Každý člen Sdružení obdrží vyhotovení Smlouvy podepsané na každé straně vedoucí sekretariátu. Obdobně bude postupováno v případě změn Smlouvy.
 5. Nedílnou součástí prvopisu této Smlouvy jsou jednotlivé Podpisové listy členských organizací s podpisem Správce a statutárního zástupce členské organizace.
 6. Přílohu této Smlouvy tvoří Statut Sdružení technické normalizace gumárenského a plastikářského průmyslu, který byl schválen na 26. plenárním zasedání Rady dne 26.10.2005.


Za aktuálnost údajů odpovídá: Ing. Lenka Druláková

SGP-STANDARD, třída Tomáše Bati 299, 763 02 Zlín       |       E-mail: ldrulakova@itczlin.cz       |       Telefon: +420 572 779 931

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám můžeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více o cookies SOUHLASÍM