|     Kontakty     |     Hlavní strana     |     Napište nám

Statut

§1 Základní ustanovení

Byly projednány a schváleny na 34. zasedání Rady dne 10. 12. 2009. Tyto činnosti jsou poskytovány všem členským organizacím:

 1. Sdružení technické normalizace gumárenského a plastikářského průmyslu (dále jen Sdružení) je účelové seskupení právních subjektů vytvořené podle § 829 až 841 občanského zákoníku (č. 40/1964 Sb.), jehož základní účel a poslání jsou definovány ve Smlouvě o Sdružení.
 2. Členství ve Sdružení je dobrovolné. Řádnými členy Sdružení se mohou stát všechny organizace, pokud jejich činnost odpovídá poslání a cílům Sdružení. Členství organizací vzniká podpisem "Podpisového listu Smlouvy o Sdružení".

Základní vztahy, práva a povinnosti členských organizací a orgánů Sdružení jsou upřesněny tímto Statutem.

§2 Práva a povinnosti členských organizací

 1. Členské organizace si mohou zvolit typ členství:
  • řádný člen
  • přidružený člen.
  Organizace s řádným typem členství dostává všechny výsledky společné činnosti ze všech sekcí.
  Přidružený typ členství je vymezen pro vysoké školy, které si mohou zvolit i řádný typ členství. Přidružený člen je zván na jednání sekcí a Rady a dostává k tomu základní podkladové materiály. Výsledky činnosti určené pro členské organizace s řádným typem členství si může zakoupit za smluvní ceny stanovené Radou.
 2. Členská organizace s řádným typem členství může vystoupit ze Sdružení za podmínky, že členství vypoví k 31.12. doručením výpovědi vedoucí výkonného sekretariátu a předsedovi Rady nejméně 2 měsíce předem.
  Členská organizace s přidruženým typem členství může ukončit členství ihned po oznámení této skutečnosti vedoucí výkonného sekretariátu a předsedovi Rady.
 3. Členská organizace, která vystoupila, se nezprošťuje odpovědnosti za závazky z činnosti Sdružení, které vznikly do dne jejího vystoupení.
 4. Členské organizace s řádným typem členství mají právo hlasovat a být voleny do všech orgánů Sdružení. Přidružené členské organizace nemají hlasovací právo.
 5. Členská organizace, která by opětovně porušovala členské povinnosti zásadně ovlivňující poslání Sdružení, příp. neplatila platby za poskytnuté služby déle než 1 rok, může být ze Sdružení vyloučena.

§3 Rada Sdružení

 1. Rada je nejvyšším orgánem Sdružení. Tvoří ji zplnomocnění zástupci organizací. Členem Rady je také vedoucí výkonného sekretariátu Sdružení.
 2. Rozsah činnosti a pravomocí Rady je stanoven v bodě 5.1 Smlouvy o Sdružení.
 3. V čele Rady je předseda, který je volen na zasedání Rady na tříleté funkční období. Současně je volen na stejné funkční období alespoň jeden místopředseda (minimální počet místopředsedů musí odpovídat počtu zemí, ze kterých jsou členské organizace. Do tohoto počtu se nepočítá země předsedy, pokud Rada usnesením nerozhodne jinak). Předsedou ani místopředsedou nemůže být vedoucí výkonného sekretariátu Sdružení.
 4. Volba předsedy probíhá tajným hlasováním. Ke zvolení je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů přítomných členů Rady. Nedosáhne-li žádný z navrhovaných kandidátů dostatečného počtu hlasů, probíhá další volba veřejným hlasováním mezi dvěma kandidáty s nejvyšším počtem získaných hlasů při tajném hlasování. Při opakovaném hlasování je pro zvolení zapotřebí prostá většina hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas vedoucí sekretariátu, která hlasuje poslední.
 5. Volba místopředsedy probíhá rovněž tajným hlasováním, ale jako kandidáti mohou být navrženi pouze zástupci z té země, ze které nebyl zvolen předseda, pokud Rada nerozhodne usnesením jinak. Ke zvolení je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů přítomných členů Rady. Nedosáhne-li žádný z navrhovaných kandidátů dostatečný počet hlasů, probíhá další volba veřejným hlasováním mezi dvěma kandidáty s nejvyšším počtem získaných hlasů při tajném hlasování. Při opakovaném hlasování je pro zvolení zapotřebí prostá většina hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas nově zvoleného předsedy, který hlasuje poslední.
 6. Ke změně představitelů Rady v průběhu funkčního období může dojít v případě odstoupení předsedy nebo místopředsedy z funkce na vlastní žádost anebo za předpokladu, že o tom rozhodne Rada na návrh některé z členských organizací Sdružení při svém zasedání nejméně třípětinovou většinou hlasů přítomných členů Rady.
 7. Předseda a místopředseda jednají v období mezi zasedáními Rady o všech otázkách týkajících se cílů a poslání Sdružení. Tato pravomoc může být pro konkrétní problematiku či úkol delegována po projednání v Radě na zástupce jiné členské organizace Sdružení přijetím usnesení ve smyslu § 3, bod 12.
 8. Předseda (v jeho nepřítomnosti místopředseda) svolává prostřednictvím výkonného sekretariátu Sdružení zasedání Rady, a to nejméně 1 x za půl roku. Všechny členské organizace musejí být písemně pozvány na jednání nejméně 14 dnů předem. Program zasedání Rady a podklady pro jednání připravuje podle dispozic předsedy výkonný sekretariát Sdružení.
 9. Předseda (v jeho nepřítomnosti místopředseda) je povinen svolat mimořádné zasedání Rady na žádost kterékoliv organizace s řádným typem členství a předsedy revizní skupiny. Žádost o svolání mimořádného zasedání Rady musí být předložena nejméně 1 měsíc před předpokládaným termínem zasedání a musí obsahovat důvod, program zasedání a podkladové materiály pro zasedání.
 10. Jednání Rady řídí její předseda, v případě nepřítomnosti místopředseda.
 11. Zasedání Rady se musí zúčastnit pověření zástupci ze všech organizací s řádným typem členství. Mohou se jej zúčastnit i další zástupci členských organizací. Ti mají při jednání o odborných otázkách poradní hlas, ale nemají hlasovací právo.
 12. Rozhodnutí k závažným otázkám se přijímají usnesením při veřejném hlasování:
  • pro přijetí usnesení o změně Smlouvy o Sdružení či Statutu Sdružení a vyloučení členské organizace je zapotřebí souhlasu všech přítomných členských organizací s řádným typem členství. V případě vyloučení se nepočítá hlas organizace, o jejíž vyloučení se jedná;
  • pro přijetí usnesení týkajícího se činnosti Sdružení (plán činnosti, rozpočet a roční výsledky hospodaření, ustanovení odborných pracovních skupin, stanovení výše členských záloh apod.) je zapotřebí souhlasu alespoň tří pětin hlasů přítomných členů Rady s řádným typem členství;
  • v ostatních záležitostech je pro přijetí usnesení zapotřebí nadpoloviční počet hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího, který hlasuje vždy poslední.
 13. Usnesení ze zasedání Rady podepisuje její předseda, v případě nepřítomnosti místopředseda. Schválená usnesení obdrží všechny členské organizace prostřednictvím výkonného sekretariátu.

§4 Revizní skupina

 1. Rozsah činností a pravomocí revizní skupiny i postup při jmenování členů revizní skupiny jsou stanoveny v bodě 5.2 Smlouvy o Sdružení.
 2. Funkční období revizní skupiny je shodné s funkčním obdobím představitelů Rady.
 3. Předseda revizní skupiny je oprávněn požádat předsedu Rady o svolání mimořádného zasedání Rady Sdružení.

§5 Výkonný sekretariát Sdružení

 1. Rozsah činnosti a pravomocí výkonného sekretariátu Sdružení je stanoven v bodě 5.3 Smlouvy o Sdružení.
 2. Výkonný sekretariát vykonává pro členské organizace v závislosti na typu členství a konkrétním plánu pro dané rozpočtové období činnosti uvedené v bodě 2.2 Smlouvy o Sdružení.
 3. Na základě usnesení Rady může být náplň výkonného sekretariátu kdykoliv rozšířena o další společné činnosti či služby. Pokrytí požadavků na služby je závislé na finančním rozpočtu Sdružení pro dané rozpočtové období.
 4. Návrhy na společné činnosti může předložit kterákoliv členská organizace výkonnému sekretariátu nejpozději 3 týdny před zasedáním Rady. Sekretariát zajistí předložení návrhů ostatním členským organizacím v podkladových materiálech pro zasedání.
 5. Běžná jednání ve věcech provozování výkonného sekretariátu a zabezpečení činnosti Sdružení vede jeho vedoucí, opatření zásadního charakteru projednává s předsedou Rady Sdružení.

§6 Zásady hospodaření Sdružení

 1. Zásady hospodaření Sdružení jsou stanoveny v bodě 6.1 Smlouvy o Sdružení.

§7 Odborné pracovní skupiny

 1. Členy odborných pracovních skupin jsou pracovníci členských organizací Sdružení, případně pracovníci jiných externích organizací, odborníci v dané problematice. Činnost v odborné pracovní skupině se u pracovníků členských organizací Sdružení považuje za součást jejich pracovní náplně.
 2. Činnost odborných pracovních skupin usměrňuje Rada v souladu s přijatými usneseními a stanovenými úkoly. Předsedu a tajemníka odborné pracovní skupiny jmenuje a odvolává předseda Rady. Členy pracovní skupiny jmenuje výkonný sekretariát na základě doporučení předsedy odborné pracovní skupiny.
 3. Počet členů odborné pracovní skupiny se řídí povahou a rozsahem řešených problémů. Za činnost odborné pracovní skupiny a její aktivitu zodpovídá předseda. Práci organizuje tajemník, jímž může být odborný pracovník výkonného sekretariátu nebo členské organizace Sdružení.
 4. Návrhy na společné činnosti může předložit kterákoliv členská organizace výkonnému sekretariátu nejpozději 3 týdny před zasedáním Rady. Sekretariát zajistí předložení návrhů ostatním členským organizacím v podkladových materiálech pro zasedání.
 5. Odborné pracovní skupiny předkládají výkonnému sekretariátu k projednání v Radě zprávy o své činnosti a dosažených výsledcích řešení. Předseda odborné pracovní skupiny má právo přednést návrhy na další činnost a řešení nových úkolů na jednání Rady.

§8 Závěrečná ustanovení

 1. Tento Statut nabývá účinnosti dnem 1.1.2006.
 2. Statut Sdružení technické normalizace gumárenského a plastikářského průmyslu je součástí Smlouvy o Sdružení ze dne 26.10.2005.
 3. Změny Statutu projednává a schvaluje Rada. Návrh změny Statutu může předložit k projednání kterákoliv členská organizace s řádným typem členství.


Za aktuálnost údajů odpovídá: Ing. Lenka Druláková

SGP-STANDARD, třída Tomáše Bati 299, 763 02 Zlín       |       E-mail: ldrulakova@itczlin.cz       |       Telefon: +420 572 779 931

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám můžeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více o cookies SOUHLASÍM