|     Kontakty     |     Hlavní strana     |     Napište nám

Centrum technické normalizace

příručka pro klienty příručky MSP

 

CENTRUM TECHNICKÉ NORMALIZACE (CTN)

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Zlín je od 1.1.2009 pověřen Národním normalizačním orgánem (NNO), kterým je Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) vykonávat činnost Centra technické normalizace (CTN) pro oblast plastů, pryží, výrobků pro děti, stavebních výrobků, materiálů pro styk s potravinami, výrobků pro sport a zábavu, obuvi a usní.

Prvořadou povinností CTN je zajišťování normalizačních činností v celém procesu tvorby technické normy od etapy schváleného projektu v rámci mezinárodních a evropských normalizačních organizací až po zpracování textu normy při jejím přejímání do soustavy českých technických norem, ale i tvorba původních českých technických norem.

CTN se aktivně účastní činnosti a zajišťuje předsednictví u čtyř Technických normalizačních komisí (TNK), (TNK 23 Pryž, TNK 131 Plastové porubní systémy, TNK 137 Hračky a výrobky pro děti a TNK 52 Plasty).

Jde o CTN s širokým rozsahem působnosti (33 skupin ISO/TC a CEN/TC) s přímým napojením na činnosti jednotlivých TNK, dále s napojením na činnost zkušební laboratoře ITC, dále certifikačního orgánu, autorizované osoby, přičemž v rámci SGP-STANDARD je zajištěna spolupráce s výrobními podniky, výzkumnými pracovišti i vysokými školami.

CTN ITC je pověřeno na základě rámcové smlouvy s ÚNMZ zabezpečovat činnost v následujících mezinárodních a evropských technických komisích:

 • CEN/TC 136 Sporty, hrací plochy a ostatní potřeby pro rekreaci
 • CEN/TC 155  Plastové potrubní systémy
 • CEN/TC 163  Sanitární potřeby
 • CEN/TC 193 Lepidla 15
 • CEN/TC 194 Materiály a předměty ve styku s potravinami
 • CEN/TC 208 Elastomerní těsnění pro potrubní systémy
 • CEN/TC 218 Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami
 • CEN/TC 249  Plasty
 • CEN/TC 252  Výrobky pro péči o dítě
 • CEN/TC 289 Usně
 • CEN/TC 309 Obuv
 • CEN/TC 339  Odolnost proti skluznosti podlah - Metoda hodnoceni
 • CEN/TC 351  Stavební materiály - Hodnocení uvolňování nebezpečných látek
 • CEN/TC 366  Recyklace pneumatik
 • CEN/TC 369 Svíčky - Požární bezpečnost
 • CEN/TC 52  Bezpečnost hraček
 • ISO/TC 120 Usně
 • ISO/TC 131/SC 7 Těsnicí přípravky
 • ISO/TC 137 Systém velikostí a označování obuvi
 • ISO/TC 138 Trubky, tvarovky a ventily z plastů pro dopravu kapalin
 • ISO/TC 157 Mechanické antikoncepční prostředky
 • ISO/TC 166 Užitková keramika, sklo a sklokeramika ve styku s potravinami
 • ISO/TC 181  Bezpečnost hraček
 • ISO/TC 186  Příbory, stolní a dekorativní kovové kuchyňské nádobí
 • ISO/TC 216 Obuv
 • ISO/TC 31  Pneumatiky, ráfky a ventily
 • ISO/TC 45  Kaučuk, pryž a pryžové výrobky
 • ISO/TC 61  Plasty
 • ISO/TC 83 Sportovní a rekreační zařízení
 • CEN/TC 402 Domácí bazény a lázně
 • ISO/PC 310 Dětské kočárky
 • CEN/TC 398 Výrobky pro ochranu dětí

Aktivity CTN ITC v procesu tvorby norem jsou v následujících etapách:

 • a) na evropské/mezinárodní úrovni hlasování o návrzích EN a ISO norem:
  etapa zpracování návrhu normy
  etapa veřejného projednání normy
  etapa konečného návrhu normy
 • b) na tvorbě ČSN:
  etapa prvního návrhu ČSN
  etapa připomínkového řízení k ČSN
  etapa konečného návrhu ČSN

ODBORNÉ SLUŽBY CTN

Pro potřeby výrobců, zkušeben i certifikačních orgánů zabezpečuje informační služby o technických normách a předpisech vztahujících se k akreditaci, certifikaci, systémům zabezpečování jakosti a metrologii. K tomuto účelu využívá vlastní informační základnu - v případě potřeby informací z jiných oblastí zabezpečuje napojení na informační soustavy specializovaných pracovišť.

a) zpracování rozborových zpráv (dílčích zpráv)

Zpracování studií na základě smlouvy s příslušným zadavatelem podle specifikací uvedených ve smlouvě.

b) aktualizace datového souboru ČSN pro program Q-LanYs

Aktualizace je prováděna měsíčně podle informací zveřejňovaných ve Věstníku ÚNMZ. V databázi jsou uvedeny platné, předchozí i zrušené normy ČSN, informace o harmonizaci norem, normách určených, rozpracovaných úkolech tvorby ČSN atp., zákazníkům je aktualizovaná verze dat poskytována na základě objednávky buď každý měsíc anebo každý sudý měsíc a na základě ceníku zveřejněného na www stránkách ITC. Výstup je zasílán podle dohody se zákazníkem na CD nebo e-mailem.

c) poskytování čtvrtletních informací (písemně a na CD na základě smlouvy):

 • Informace změnách v českých, evropských a mezinárodních normách: zpracování čtvrtletního přehledu nově vydaných, nahrazených, zrušených a připravovaných ČSN třídy 62, 63 a příp. i 64 (plasty, pryž a výrobky z nich); zpracováno čtvrtletního přehledu o nově vydaných a zpracovávaných normách ISO a CEN v komisích ISO/TC 61 Plasty, CEN/TC 249 Plasty, ISO/TC 45 Pryž a výrobky z pryže; zasíláno písemně a na CD;
 • Informace o nové legislativě ČR, SR a ES: Průběžné zasílání informací (e-mailem) týkajících se uvádění výrobků na trh, technických požadavků na výrobky, ochrany zdraví a životního prostředí s možnosti vyžádání znění předpisu; souhrnný přehled všech vydaných legislativních předpisů za každé čtvrtletí je zasílán písemně i na CD;
 • Technické požadavky na výrobky: čtvrtletní zasílání aktualizované tabulky s s přehledem příslušných nařízení vlády ČR a SR k zákonu 22/1997 Sb., odpovídajících směrnic ES, harmonizovaných norem a notifikovaných míst s možnosti přímého otevírání jejich plných textů pomocí hypertextových odkazů;
 • Možnost ověřování platnosti norem a konzultace: průběžná možnost ověřování platnosti norem ČSN, EN, ISO, DIN, BS, ASTM, případně dalších a konzultace k legislativě ČR, SR a ES týkající se technických požadavků na výrobky, ochrany zdraví a životního prostředí (telefonicky, e-mailem).

SEKRETARIÁT SGP - STANDARD

Institut pro testování a certifikaci, a.s. je Správcem SGP-STANDARD (Sdružení technické normalizace gumárenského a plastikářského průmyslu). Toto sdružení, které  bylo založeno 13.1.1993 má v současnosti má 3 sekce - gumárenskou, plastikářskou a plastových potrubních systémů. Sdružení nemá právní subjektivitu; všechny prostředky získané z členských poplatků za služby nebo prodejem rozborových studií jsou určeny na zpracování informací. Plán činnosti na určité období stanovuje Rada zástupců organizací na svém jednání. Vzájemné vztahy členských organizací jsou upraveny dokumenty: Smlouvou o sdružení a Statutem sdružení, hospodaření je kontrolováno revizní skupinou.

Kontakty

Pracovník tel.: e-mail:
Ing.Lenka Druláková
vedoucí normalizace a sekretariátu SGP-STANDARD
572 779 931
ldrulakovaPostaitczlin.cz

Poštovní adresa:
Institut pro testování a certifikaci, a. s. 
třída Tomáše Bati 299
763 02 Zlín

Zvolení představitelé Rady SGP-STANDARD:
Ing. Ivana Attlová, WAVIN EKOPLASTIK, s. r.o, ČR  předsedkyně Rady SGP-STANDARD
Ing. Anita Víghová, SLOVNAFT, a.s., SR, místopředsedkyně Rady SGP-STANDARD
Ing. Dana Peterková, FATRA, ČR, předsedkyně revizní skupiny

Za aktuálnost údajů odpovídá: Ing. Lenka Druláková

SGP-STANDARD, třída Tomáše Bati 299, 763 02 Zlín       |       E-mail: ldrulakova@itczlin.cz       |       Telefon: +420 572 779 931

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám můžeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více o cookies SOUHLASÍM